Poznaj naszą ofertę samochodów

Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez F.H.U. J. Sipajło z Najemca, stosuje się go do wszystkich umów najmu.

W razie kolizji treści umowy i niniejszego regulaminu strony są związane umową.

Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy kat. B bądź kat. C lub odpowiednik tej kategorii w prawie jazdy kraju zamieszkania. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku podmiotów gospodarczych dokumenty rejestrowe.

Wynajęty samochód nie podlega podnajmowi i udostępnianiu osobom innym niż Najemca oraz osoby upoważnione przez niego.

Wynajętym pojazdem w F.H.U. J. Sipajło zabrania się holowania innych pojazdów, palenia tytoniu oraz przekraczania dopuszczalnej ładowności.

Bez zgody Wynajmującego nie wolno przekraczać granicy RP. W przypadku awarii samochodu poza granicami RP Najemca zobowiazany jest do dostarczenia samochodu do siedziby F.H.U. J. Sipajło na własny koszt.

Opłaty za wynajem pobierane są z góry. Wymagana jest wpłata kaucji zwrotnej, w wysokości ustalonej przez Wynajmującego. Kaucja przepada w przypadku użytkowania pojazdy niezgodnie z jego przeznaczeniem. (udział w kolizji drogowej z winy Najemcy, wykorzystywanie pojazdu do celów przestępczych) W przypadku osobistego odbioru pojazdu przez Wynajmującącego poza jego siedzibą, Wynajmujący może naliczyć opłatę manipulacyjną w kwocie 300zł netto + 15zł netto za każdy przejechany kilometr. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin i podpisaniu umowy. Czynność ta towarzyszy także procedurze zwrotu pojazdu.

Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z tą samą ilością paliwa, jaką otrzymał, za ewentualne braki uiszcza dodatkową opłatę wg stawki stacji Orlen w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej, oraz uiszcza opłatę manipulacyjną w wysokości 50zł.

Samochód należy zwrócić w stanie czystym, w innym przypadku Najemca zobowiązany jest pokryć koszt mycia pojazdu wg średnich stawek mycia oraz czyszczenia wnętrza.

Czynsz za najem ustalany jest dobowo, opóźnienie do 1 godziny zwrotu pojazdu nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę.

Zamiar przedłużenia umowy winien być zgłoszony minimum 24 godziny przed upływem terminu zwrotu przedmiotu umowy oraz potwierdzona zgodą mailem przez Wynajmującego. Brak akceptacji przedłużenia z strony Wynajmującego jest jednoznaczne z obowiązkiem zwrotu przedmiotu. Przedłużenie okresu wynajmu o czas dłuższy niż 24 godziny winno być dokonane w formie pisemnej.

Fakt poinformowania Wynajmującego o zamiarze przedłużenia czasu wynajmu pojazdu w czasie krótszym niż 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, jest podstawą do naliczania kary umownej w wysokości 1000 pln (oprócz należności za wynajem ponad-terminowy).

W przypadku zwłoki zwrotu pojazdu mimo braku wyraźnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, bądź w wypadku nie poinformowania Wynajmującego o fakcie przedłużenia okresu najmu samochodu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200% wartości czynszu za każdą dobę zwłoki.

Niepoinformowanie Wynajmującego o zamiarze przedłużenia okresu najmu samochodu i nie zwrócenie pojazdu w terminie 6 godzin od momentu zakończenia terminu umowy traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone Policji.

W czasie eksploatacji samochodu Najemca zobowiązany jest do:

1. Posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym.

2. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad).

3. Wykonywania własnym kosztem obsługi standartowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego.

4. Uzupełniania płynu w spryskiwaczu.

5. Kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek czy lamp halogenowych.

W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą placówkę policji i uzyskać dokument (poświadczenie) o wynikłych stratach.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak części oraz wyposażenia, dodatkowo za szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem pojazdu. Za utratę lub uszkodzenie, wyposażenia audio-video, elementów zestawu nawigacji satelitarnej, bądź dokumentów czy kluczyków pojazdu Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkowa opłatę:

1. 500,00 pln dokumenty samochodu bądź klucze,

2. 500,00 pln elementy wyposażenia audio (zmieniarka, odtwarzacz, pilot, panel)

W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego.

W przypadku umowy najmu długoterminowego dopuszcza się dokonywania czynności serwisowych oraz napraw samochodu tylko w porozumieniu z Wynajmującym wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez F.H.U. J. Sipajło.

Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji Najemca zobowiązany jest powiadomić policje oraz Wynajmującego, jeżeli jazda pojazdem jest niemożliwa odholować pojazd na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego. Zabrania się podejmowania samodzielnie decyzji w kwestii odholowania pojazdu z miejsca kolizji.

W sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu samochodu szkody komunikacyjnej z winy Najemcy zobowiązany jest On do pokrycia udziału własnego w szkodzie.

Samochody posiadają ubezpieczenia zwalniające Najemcę z odpowiedzialności (z zastrzeżeniem pkt. 23) z wyjątkiem:

1. Kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia.

2. Kradzieży w wyniku, której utracone zostały dokumenty, kluczyki.

3. Szkody powstałej w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w umowie najmu czy aneksie do umowy.

4. W wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku.

5. Umyślnego uszkodzenia pojazdu.

6. Uszkodzenia pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym (obowiązuje wtedy udział własny Najemcy lub wyłączenie całkowite ubezpieczyciela za szkodę).

W ww. przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe straty.

W trakcie eksploatacji samochodu wymagany jest ciągły kontakt z kierującym, w przypadku jego braku przez okres 6 godzin od pierwszej próby skontaktowania się Wynajmujący ma prawo zgłosić organom ścigania przywłaszczenie powierzonego mienia przez Najemcę.

Koszty naprawy ogumienia oraz wymiany żarówek w reflektorach podczas eksploatacji samochodu przez Najemcę pozostają po Jego stronie.

W przypadku zawarcia umowy najmu samochodu długoterminowej wszelkie naprawy pojazdu (bez udziału polis ubezpieczeniowych) oraz przeglądy pozostają po stronie Najemcy.

Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy (zarejestrowane np. przez fotoradar) odpowiada wyłącznie Najemca.

Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, wynajmujący ma prawo do przekazania danych osobowych, rejestrowych i wizerunku najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisów nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.